02 October

OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST IRINA ALIĆ-FEM

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta za ekonomiju i menadžment Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu završnog master rada kandidata Irine Alić i njene   teme pod nazivom „Analiza postojećeg stanja …

14 September

ODBRANA MASTER RADA MIODRAG JANJIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 18.09.2015.godine, u 16:30, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uloga OS BiH u pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i …

14 September

ODBRANA MASTER RADA ĐURICA VIDOJE-PF

Obavještavamo vas da će se 18.09.2015.godine, u 16:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Uloga OS BiH u realizaciji protivminskih akcija i stvaranju bezbjednog okruženja u …