Home » FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT – OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Nastavni planovi i programi studija drugog ciklusamaster studija na Fakultetu za ekonomiju i menadžment koncipirani su tako da se studenti obrazuju da poslovno misle, da se testiraju i ohrabruju da blagovremeno prepoznaju šanse i prijetnje u poslovnom ambijentu, respektujući pri tome poslovnu etiku i društvenu odgovornost savremenih korporacija, kao i da efektivno i efikasno implementiraju planske odluke.

Studijski program master studija – Ekonomija i menadžment (60 ECTS) je namjenjen kandidatima sa završenim četvorogodišnjim studijima (240 ECTS) da se, na pristupačan način i od strane kompetentnih profesora, upoznaju sa prirodom i složenošću ekonomije, menadžmenta i finansija, dovoljno dobro obrazuju i testiraju svoje sposobnosti za efektivno i efikasno reagovanje na izazove koje generira savremeni privredni i društveni razvoj, te da uspješno vode svoju profesionalnu karijeru. Kao takav, uključuje portfolio relevantnih predmeta koji se izvode i uz ilustracije i/ili diskusije poslovnih slučajeva.

Realizacija nastavnog plana podrazumijeva saradnju sa relevantnim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, angažovanje uglednog nastavnog osoblja, interaktivan rad sa studentima, analizu poslovnih slučaja, istraživanje, odnosno savremene metode izvođenja nastave.

Ishod procesa učenja

Ovaj studijski program omogućava studentu znanja iz metodologije naučno-istraživačkog rada, makroekonomske analize i korporativnog upravljanja. Pored toga, studentima je omogućeno da u zavisnosti od svog polja interesovanja izaberu četiri izborna predmeta, sa liste izbornih predmeta koji su grupisani u tri (3) opcione grupe predmeta.

Po završetku ovog studijskog programa student je osposobljen da obavlja poslove iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga i finansija, te da razumije ekonomsko, socio-kulturno, tehnološko i geopolitičko okruženje što je preduslov za donošenje relevantnih odluka.

Na kraju ovog programa student je osposobljen da, u zavisnosti od opcione grupe predmeta, prati i razumije makroekonomska i mikroekonomska kretanja i pojava kao i koncepte, tehnike i alate koji se koriste u nacionalnoj i međunarodnoj ekonomiji sa kompetencijama u oblastima:

 • ekonomske teorije (savremene ekonomske teorije, metodološki postupci, ekonomske analize),
 • makroekonomije (makroekonomski agregati, makroekonomski modeli, makroekonomska analiza, ekonomski rast i razvoj),
 • mikroekonomije (funkcionisanje tržišta roba i usluga, tržišta rada i tržišta kapitala, obrazovanje cijena u tržišnim privredama i određenim tržišnim strukturama, poslovno ponašanje preduzeća u određenim tržišnim strukturama),
 • ekonomske politike i ekonomskog sistema (institucije tržišne privrede, instrumenti i načini za kreiranje ekonomske politike, i dr.),
 • marketinga i upravljanja odnosima sa kupcima,
 • strateškog planiranja i menadžmenta, poslove organizovanja strukture i procesa, poslove strateškog upravljanja ljudskim resursima, poslove mjerenja performansi preduzeća, preduzetničke poslove,
 • poslove korporativnog upravljanja,
 • poslove vezane za rad na berzi, finansijskim tržištima, u bankama u okviru odeljenja finansijskog posredovanja na finansijskim tržištima,
 • u drugim organizacijama koje predstavljaju finansijske posrednike, kao što su osiguravajuća društva, penzioni fondovi, investicioni fondovi, brokerskim i dilerskim kućama, poslovima iz oblasti računovodstva i revizije i dr.

Master akademske studije na Fakultetu za ekonomiju i menadžment imaju 60 ECTS i traju jednu godinu. Predmeti studijskih programa nose 48 ECTS, a završni – master rad 12 ECTS. Studijski program nudi sva neophodna znanja i akademske vještine potrebne stručnjacima različitih profila na nivou master akademskih studija.

Na Fakultetu za ekonomiju i menadžment realizuje se licencirani studijski program master akademskih studija – Ekonomija i menadžment sa tri opcione grupe:

 • Finansije
 • Menadžment i marketing
 • Ekonomija

STUDIJE DRUGOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I MENADŽMENT  (60 ECTS)
izvođači programa: FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT, PORESKA AKADEMIJA

NASTAVNI PLAN
od akademske 2012/2013. godine

semestar I

Fond

Bod

semestar II

Fond

Bod

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

3+2

6

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

3+2

6

MAKROEKONOMSKA ANALIZA

3+2

8

IZBORNI PREDMET 3

3+2

6

IZBORNI PREDMET 1

3+2

8

IZBORNI PREDMET 4

3+2

6

IZBORNI PREDMET 2

3+2

8

ZAVRŠNI RAD

3+2

12

ukupno

20

30

ukupno

20

30

LISTA IZBORNIH PREDMETA

IZBORNI PREDMETI ZA OPCIONU GRUPU EKONOMIJA

SEMESTAR

PREDMET

NAZIV PREDMETA

FOND

I

IZBORNI PREDMET 1

IZBORNI PREDMET 2

 1. KORPORATIVNA STRATEGIJA
 2. MEĐUNARODNA EKONOMIJA
 3. OPOREZIVANJE DOHOTKA

3+2

3+2

3+2

II

IZBORNI PREDMET 3

IZBORNI PREDMET 4

 1. EKONOMSKA DIPLOMATIJA
 2. KOMPARATIVNE PORESKE STRUKTURE
 3. MEĐUNARODNA TRGOVINA I TRGOVINSKA POLITIKA
 4. OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

3+2

3+2

3+2

3+2

IZBORNI PREDMETI ZA OPCIONU GRUPU MENADŽMENT I MARKETING

SEMESTAR

PREDMET

NAZIV PREDMETA

FOND

I

IZBORNI PREDMET 1

IZBORNI PREDMET 2

 1. KORPORATIVNA STRATEGIJA
 2. POSLOVNO I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA
 3. PREDUZETNIČKI MENADŽMENT

3+2

3+2

3+2

II

IZBORNI PREDMET 3

IZBORNI PREDMET 4

 1. MENADŽMENT PRODAJE
 2. POSLOVNA INTELIGENCIJA
 3. STRATEGIJSKI MARKETING

3+2

3+2

3+2

IZBORNI PREDMETI ZA OPCIONU GRUPU FINANSIJE

SEMESTAR

PREDMET

NAZIV PREDMETA

FOND

I

IZBORNI PREDMET 1

IZBORNI PREDMET 2

 1. ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 2. KORPORATIVNA STRATEGIJA
 3. OPOREZIVANJE DOHOTKA
 4. POSLOVNO I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA
3+2
3+2
3+2
3+2

II

IZBORNI PREDMET 3

IZBORNI PREDMET 4

 1. ANALIZA INVESTICIJA U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
 2. KOMPARATIVNE PORESKE STRUKTURE
 3. KORPORATIVNE FINANSIJE
 4. SPECIJALNI I KONSOLIDOVANI BILANSI
3+2
3+2
3+2
3+2

OVDE PEUZMI NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ZAVRŠNI RAD I DIPLOMA

Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija stiče pravo da brani završni rad.

Odbranom završnog rada kandidat stiče zvanje Master ekonomije. Stručni, akademski, odnosno naučni naziv, uskladiće se prema nacrtu Zakona o zvanjima, odnosno definisaće u skladu sa čl. 9. st. 2. Zakona o visokom obrazovanju.

PREDAVAČI

 • dr Budimir Stakić, redovni profesor
 • dr Drago Cvijanović, redovni profesor
 • dr Gordana Vukelić, redovni profesor
 • dr Neđo Danilović, redovni profesor
 • dr Ivan Milojević, redovni profesor
 • dr Vesela Ćurković, docent
 • dr Sloboda Prokić, docent
 • dr Vitomir Slijepčević, docent
 • dr Mladen Milić, docent

ŠKOLARINA

Iznos ukupne školarine na jednogodišnjim master akademskim studijima iznosi 3.200 KM. U cijenu školarine su uključeni svi troškovi predavanja, prijavljivanja ispita, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu master rada i jedna rata za odbranu rada).

Postoji mogućnost plaćanja školarina i putem povoljnih studentskih kredita kod „Pavlović International Bank“ a.d Bijeljina.

Na Slobomir P Univerzitetu je formiran „Fond za talente i solidarnost” iz koga će biti izdvojena sredstva za stipendiranje 100 studenata i to:

 • umanjenje školarine od 15% (480 KM) za one koji su završili osnovne studije na nekom od fakulteta SPU – školarina iznosi 2.780 KM
 • umanjenje školarine od 50% (1.600 KM) za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlović – školarina iznosi 1.600 KM

Pored navedenih stipendija studenti master studija Slobomir P Univerziteta imaju mogućnost da konkurišu za stipendije na opštinskom, gradskom, republičkom i državnom nivou, te da ravnopravno konkurišu i za brojne inostrane stipendije.