Home » ODSJEK ZA GRAFIČKI DIZAJN – OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Cilj studijskog programa je da diplomiranim dizajnerima (sa 240 ESPB bodova) omogući kvalitetno upotpunjavanje znanja, odnosno praktično i teorijsko usavršavanje u oblasti grafičkog dizajna, ilustracije i animacije. Program omogućuje kritičku raspravu fenomena dizajna, posebno u kontekstu savremenih estetskih stremljenja i tehničkih standarda i inovacija. Studenti se upoznaju sa interdisciplinarnim pristupima dizajnu, savremenoj estetici, filozofiji i teoriji umjetnosti. Poseban akcenat stavlja se na analizu odabranih tendencija u oblastima fotografije i filma.

Master studijski program iz grafičkog dizajna sadrži sedam predmeta, koji su podjeljeni u dva semestra nastave, od po tri predmeta i master rad (60 ECTS bodova).

NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM

Humanističke nauke: umjetnost (stvaralaštvo) – dizajn

ISHODI PROCESA UČENjA

  • Osposobljenost za samostalan rad i saradnju sa stručnjacima i institucijama različitih profila.
  • Osposobljenost za kritičko rasuđivanje o dizajnu i vizuelnim umjetnostima načelno.
  • Osposobljenost za kreiranje i projektovanje.
  • Osposobljenost za rad u različitim oblastima dizajna u skladu sa zahtjevima globalnog tržišta.
  • Osposobljenost za rad sa recentnim softverskim alatima za grafički dizajn, animaciju, fotografiju i modelovanje.

STUDIJE DRUGOG CIKLUSA
STUDIJSKI PROGRAM: GRAFIČKI DIZAJN  (60 ECTS)
NASTAVNI PLAN 2013/2014 GODINE

Semestar Predmet

Status:

Obavezni (O)
Izborni (I)

P V ESPB
1. Dizajn grafičkih medija О 4 4 8
Karakter i koncept dizajn О 4 4 8
Teorija umjetnosti О 2 2 8
Izborni predmet 1: Estetike audio-vizuelnih umjetnosti 1 I(Bira se jedan od ponuđenih predmeta) 2 0 6
Izborni predmet 2: Snimanje i montaža zvuka 2 3
Izborni predmet 3: Istorija muzike 3 2
Izborni predmet 4: Srpski jezik 2 2
Izborni predmet 5: Nove softverske 3 2
2. Teorija dizajna О 2 2 8
Savremena računarska animacija О 4 4 8
Izborni predmet 1: Estetike audio-vizuelnih umjetnosti 2 I(Bira se jedan od ponuđenih predmeta) 2 0 6
Izborni predmet 2: Snimanje i montaža zvuka 2 2 3
Izborni predmet 3: Istorija muzike 2 3 2
Izborni predmet 4: Sociologija 2 2
Izborni predmet 5: Istorija filma 2 0
Završni (master) rad О - - 8

Studentima akademskih master studija grafičkog dizajna ponuđeno je da izaberu jedan od pet predmeta u zimskom i jedan od pet predmeta u ljetnjem semestru. Izborni predmeti se izvode u okviru (drugih) studijskih programa na Akademiji umjetnosti, te u okviru studijskih programa na Filološkom fakultetu i na Fakultetu za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta. Izborni predmeti nude opšta ili posebna znanja od značaja za istraživački i kreativni rad i imaju za cilj da prošire ili upotpune referntno polje master rada.

ZAVRŠNI RAD I DIPLOMA

Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija stiče pravo da brani završni rad.

Nakon završetka programa master studija studenti stiču zvanje Master dizajna.

PREDAVAČI

Predavači su profesori sa velikim iskustvom u praksi, i međunarodnim univerzitetskim iskustvom. Pored toga Odsjek angažuje vrhunske profesore Univerziteta u Beogradu.

ŠKOLARINA

Iznos školarine na jednogodišnjim master akademskim studijima iznosi 2.934 KM (1.500 evra). Prijava i odbrana master rada se plaća 978 KM (500 evra). U cijenu školarine su uključeni svi troškovi predavanja, prijavljivanja ispita, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu master rada i jedna rata za odbranu rada).

Postoji mogućnost plaćanja školarina i putem povoljnih studentskih kredita kod „Pavlović International Bank“ a.d Bijeljina.

Na Slobomir P Univerzitetu je formiran „Fond za talente i solidarnost” iz koga će biti izdvojena sredstva za stipendiranje 100 studenata i to:

  • umanjenje školarine od 15% (440 KM) za one koji su završili osnovne studije na nekom od fakulteta SPU – školarina iznosi 2.500 KM
  • umanjenje školarine od 50% (1.467 KM) za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlović – školarina iznosi 1.470 KM

Pored navedenih stipendija studenti master studija Slobomir P Univerziteta imaju mogućnost da konkurišu za stipendije na opštinskom, gradskom, republičkom i državnom nivou, te da ravnopravno konkurišu i za brojne inostrane stipendije.