Home » ODSJEK ZA GRAFIČKI DIZAJN – PRIJEMNI ISPIT I UPIS

USLOVI ZA UPIS MASTER STUDIJA

Svi kandidati polažu prijemni ispit, tako što im se vrednuje katalog radova. Kandidati predaju katalog komisiji Akademije umjetnosti prema odgovarajućim propozicijama u pogledu vrste, broja i formata radova. Konkurentnost kandidata zavisi od kvaliteta radova. Kvalitet radova utvrđuje i upoređuje komisija, a prema akademskim standardima Slobomir P Univerziteta. Osim radova vrednuje se prosjek ocjena sa prvog ciklusa studiranja. Komisija sa svakim kandidatom obavlja intervju, gdje posebnu pažnju obraća na erudiciju, elokvenciju i motivisanost kandidata, što sve zajedno uzima u obzir pri rangiranju kandidata.

Za prijavu je neophodna sljedeća dokumentacija:

  • Katalog radova
  • Konkursna prijava
  • Diploma ili uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju u rangu od 240 ESPB bodova
  • Uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom
  • Kratka biografija
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • Nastavni plan i program završenog fakulteta ako je kandidat sa nematičnog fakulteta.

Prijemni ispiti će se održati od 27. do 31. oktobra 2014. godine prema rasporedima koji će biti naknadno objavljeni na web stranici i oglasnim tablama Univerziteta.

Online prijavu možete popuniti ovde.