Home » ODSJEK ZA MUZIKU – OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski programi Odsjeka za muziku koncipirani  su sa ciljem produbljivanja znanja  stečenog na osnovnim studijama,  razvoj i postizanje naučnih sposobnosti i akademskih vještina, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje praktičnim vještinama potrebnim za izvođenje  nastave u osnovnim i srednjim opšteobrazovnim, stručnim i muzičkim školama, te razvoj sposobnosti za nastavak studiranja.

Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova pri čemu jedan bod odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta. Redoslijed izvođenja predmeta u studijskom programu je takav da se znanja potrebna za naredne predmete stiču u prethodno izvedenim predmetima.

Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, sticanja diplome i načina studiranja.

Smjerovi na koje se studenti master studija mogu upisati su:

     1.     Izvođačke umjetnosti

 • Klavir
 • Gitara
 • Violina
 • Solo pjevanje
 • Harmonika

 2. Opšta muzička pedagogija

STUDIJE DRUGOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: muzika  (60 ECTS)

NASTAVNI PLAN 2012/2013 GODINE

semestar I

Fond

Bod

semestar II

Fond

Bod

GLAVNI PREDMET I

120

15

GLAVNI PREDMET II

120

15

METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

90

8

RAD SA ANSAMBLOM

90

7

HOR

90

7

ZAVRŠNI RAD

8

Glavni predmet može biti jedan od ponuđenih predmeta:

 • UMJETNIČKI SMJER: Klavir, Harmonika, Violina, Gitara, Solo pjevanje.
 • NAUČNI SMJER: Metodika opšteg muzičkog obrazovanja, Metodika solfeđa, Harmonija sa harmonskom analizom.

ZAVRŠNI RAD I DIPLOMA

Student koji ispuni sve predispitne obaveze, položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija stiče pravo da brani završni rad.

Nakon završetka programa master studija studenti stiču zvanje Master za odgovarajuću umjetničku oblast utvrđenu studijskim programom.

Odbranom završnog rada iz oblasti nauka o umjetnostima stiče zvanje magistar za odgovarajuću užu naučnu oblast utvrđenu studijskim programom – Master muzičke pedagogije.

Sticanjem diplome na master akademskim studijima student može da nastavi stručno usavršavanje na studijama drugog stepena – specijalističkim akademskim studijama i studijama trećeg stepena – doktorskim akademskim studijama.

PREDAVAČI

U tekućoj školskoj godini nastavu na Master akademskim studijama izvode:

 • Prof.mr Svetislav Božić,redovni prof.
 • Prof. mr Vojin Vasović, redovni prof.
 • Prof. Jakuthon Mihajlović, redovni prof
 • Prof. dr Ivana Drobni, redovni prof.
 • Mr Aleksandra Radosavljević, docent
 • Mr Vladimir Marković, docent
 • Mr Jelena Trakilović, docent

ŠKOLARINA

Školarine na jednogodišnjim master akademskim studijima na Akademiji umjetnosti iznosi 3.912 KM (2.000 evra). Prijava i Odbrana master rada se plaća 1.564 KM (800 evra).

U cijenu školarine su uključeni svi troškovi predavanja, prijavljivanja ispita, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu master rada i jedna rata za odbranu rada).

Postoji mogućnost plaćanja školarina i putem povoljnih studentskih kredita kod „Pavlović International Bank“ a.d Bijeljina.

Na Slobomir P Univerzitetu je formiran „Fond za talente i solidarnost” iz koga će biti izdvojena sredstva za stipendiranje 100 studenata i to:

 • umanjenje školarine od 15% (587 KM) za one koji su završili osnovne studije na nekom od fakulteta SPU – školarina iznosi 3.325 KM
 • umanjenje školarine od 50% (1956 KM) za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlović – školarina iznosi 1.960 KM

Pored navedenih stipendija studenti master studija Slobomir P Univerziteta imaju mogućnost da konkurišu za stipendije na opštinskom, gradskom, republičkom i državnom nivou, te da ravnopravno konkurišu i za brojne inostrane stipendije.