Home » ODSJEK ZA MUZIKU – PRIJEMNI ISPIT I UPIS

Na master akademske studije može se upisati lice koje je:

 • završilo odgovarajuće osnovne akademske studije (240 ESPB)
 • položi ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti, odnosno prijemni ispit.   

Ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti, odnosno prijemni ispit, polažu sviprijavljeni kandidati za upis na studijske programe master akademskih studija.

        PRIJEMNI ISPIT

 1.     Izvođačke umjetnosti

a) Klavir

 • Polifono djelo
 • Virtuozni komad ili virtuozna etida
 • Ciklična forma (sonata, koncert ili varijacije)
 • Program podrazumijeva minimum dvije različite stilske epohe.

b) Gitara

 • Slobodan program u trajanju od 25 minuta koji obuhvata kompozicije različitih stilskih epoha.

v) Violina

 • Velika sonata od L.V.Betovena do savremenih autora
 • Virtuozni komad

g) Solo pjevanje

Na prijemnom ispitu je potrebno izvesti 5 kompozicija.Od toga su obavezne:

 • Jedna kompozicije starog majstora i dvije operske arije
 • Dvije kompozicije po slobodnom izboru kandidata

d) Harmonika

 • Kompozicija u transkripciji za harmoniku
 • Polifona kompozicija
 • Ciklična kompozicija
 • Originalna kompozicija

2. Opšta muzička pedagogija

Opšta muzička pedagogija za predmete: Metodika nastave solfeđa, Metodika opšteg muzičkog obrazovanja i Harmonija sa harmonskom analizom :

 • IZRADA KLAUZURNOG RADA NA ZADATU TEMU
 • USMENA ODBRANA

Prijemni ispit se odvija pred tročlanom komisijom koju imenuje Nastavno – umjetničko vijeće Akademije umjetnosti, na kome se polaže kvalifikacioni ispit iz predmeta koji je glavni na studijama.

Prijemini ispiti će se održati od 27.  do 31. oktobra 2014. godine prema rasporedima koji će biti naknadno objavljeni na web stranici i oglasnim tablama Univerziteta.

Za prijavu je neophodna sljedeća dokumentacija:

 • popunjena konkursna prijava
 • diploma ili uvjerenje o završenom fakultetu
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • kratka biografija/CV
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • nastavni plan i program završenog fakulteta ako je kandidat sa nematičnog fakulteta.

Online prijave za upis na master studije možete popuniti ovde.