Home » PRAVNI FAKULTET – PRIJEMNI ISPIT I UPIS

Na Pravno-teorijski smjer mogu da konkurišu diplomirani studenti pravnih fakulteta, fakulteta političkih nauka i filozofskih fakulteta-grupa za sociologiju, iz zemlje ili inostranstva.

Na Građansko-pravni smjer kao i na Krivično-pravni smjer  mogu da konkurišu diplomirani studenti pravnih fakulteta iz zemlje i inostranstva.

Na Smjer opšte bezbjednosti mogu da konkurišu diplomirani studenti pravnih fakulteta, fakulteta političkih nauka, određenih smjerova ekonomskih fakulteta i filozofskih fakulteta, fakulteta bezbjednosti, kriminoloških fakulteta i završeni studenti visokih vojnih i policijskih škola.

Studenti matičnih fakulteta sa prosjekom ocjena u toku osnovnih studija 8.00 i iznad 8.00 ne polažu prijemni ispit.

Studenti Pravnog fakulteta, matičnih fakulteta kao i studenti sa  nematičnih fakulteta sa prosjekom ocjena tokom osnovnih studija manjim od 8.00 polažu  prijemni ispit u vidu intervjua.

Za prijavu je neophodna sljedeća dokumentacija:

  • popunjena konkursna prijava
  • diploma ili uvjerenje o završenom fakultetu
  • uvjerenje o položenim ispitima
  • kratka biografija/CV
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • nastavni plan i program završenog fakulteta ako je kandidat sa nematičnog fakulteta.